Προστασία και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Προστασία και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Διαχειριστής

Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Alensa s.r.o., η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Českomoravská 2408/1a, Praha 9 - Libeň, 190 00, αριθμός αναγνώρισης: 27179681, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του δημοτικού δικαστηρίου στην Πράγα, τμήμα Γ, 102359 (εφεξής καλούμενος "διαχειριστής").

2. Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η Alensa s.r.o. επεξεργάζεται τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το Άρθρο 6, μέρος 1.(β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύναψη σύμβασης με την Alensa, s.r.o., συμπεριλαμβαν­ομένων:

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση για την παράδοση
 • Διεύθυνση χρέωσης
 • Λεπτομέρειες τραπεζικού λογαριασμού
 • Ατομικές πληροφορίες οπτικής συνταγής, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της ισχύος / σφαίρας, της καμπύλης βάσης, της διαμέτρου, του άξονα, του κυλίνδρου, της ισχύος ADD, του τύπου φακού ή της μάρκας
 • Ψηφιακή φωτογραφία της έγκυρης συνταγής φακών επαφής

Επεξεργαζόμαστε επίσης τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Επικοινωνία μεταξύ του διαχειριστή και του πελάτη.
 • Αρχεία συμπεριφοράς σε ιστότοπους που διαχειρίζεται η Alensa, s.r.o.
 • Φωτογραφίες που απεικονίζουν τον πελάτη φορώντας γυαλιά (απαιτείται για τον ποιοτικό έλεγχο των πολυεστιακών γυαλιών)

3. Χρόνος Επεξεργασίας

Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της σύμβασης και για να καταγραφεί η σύμβαση και οποιαδήποτε μελλοντική εφαρμογή και προστασία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών, η αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι για τα ανωτέρω, διάστημα 10 ετών από την εκτέλεση της τελευταίας σύμβασης, εκτός και εάν απαιτείται από το νόμο για τη διατήρηση της συμβατικής τεκμηρίωσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η επεξεργασία που αναφέρεται ανωτέρω καθίσταται δυνατή δυνάμει του Άρθρου 6, μέρος 1.(β) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου: "η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβει μέτρα κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων προτού συνάψει σύμβαση."

Οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της ποιότητας των γυαλιών σας. Διαγράφονται μόλις ολoκληρωθεί ο πoιοτικός έλεγχος.

4. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτους

Εκτός έαν απαιτείται από το νόμο, η Alensa s.r.o. δεν θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Η Alensa, s.r.o. δηλώνει ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα είναι εμπιστευτικά και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους. Μερικές εξαιρέσεις περιλαμβάνουν:

  Φορείς και σημεία διανομής

 • Φορείς και σημεία διανομής - μόνο τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την αποστολή των αγαθών, επεξεργασία παραπόνων ή διαχείριση επιστροφών, θα γνωστοποιούνται στους αντίστοιχους συνεργάτες μας.
 • Εκτιμητές παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης - αποκαλύπτονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την απονομή βαθμολογίας.
 • Οι παροχείς πύλης πληρωμής - αποκαλύπτονται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την πληρωμή της παραγγελίας.

Άλλες χρήσεις των προσωπικών σας στοιχείων περιλαμβάνουν:

 • Προμηθευτές ανάλυσης λογισμικού και μάρκετινγκ - προκειμένου να προσωποποιηθούν οι προσφορές στο στοχευμένο κοινό.
 • Πάροχοι επικοινωνίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS - με σκοπό την επικοινωνίας με τους πελάτες μας, ενεργοποιούμενη κατόπιν επιλογής.
 • Social media - επικοινωνία, συνδέσεις λογαριασμών
 • Εργαλεία εξυπηρέτησης πελατών και παροχής υπηρεσιών - για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των υπηρεσιών και της επικοινωνίας
 • Προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών στο cloud
 • Δημόσιες, οικονομικές και νομικές αρχές - που αποσκοπούν στην εξασφάλιση νομικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Ο διαχειριστής δεν προτίθεται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα (χώρα εκτός ΕΕ) ή σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό.

5. Επικοινωνίες Μάρκετινγκ

Εμπορικά μηνύματα μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από την Alensa s.r.o. Αυτή η διαδικασία επιτρέπεται από τον νόμο αριθ. 480/2004 Coll. Άρθρο 7, μέρος 3 των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, εκτός αν αποφασίσετε να απορρίψετε στο μέλλον.

Εάν αποφασίσετε ανά πάσα στιγμή να μην θέλετε πλέον να λαμβάνετε τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα, ακολουθήστε τον σύνδεσμο opt-out που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή την επιλογή εξαίρεσης στην επισκόπηση του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας.

Η Alensa s.r.o. θα διατηρήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τρία χρόνια μετά την τελευταία συμφωνία αγοράς μεταξύ των δύο μερών.

6. Δικαιώματα Υποκειμένου Δεδομένων

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή συνδεθείτε στο προφίλ του λογαριασμού σας στην ιστοσελίδα μας. Σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στους κανονισμούς, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να ζητήσετε από τον διαχειριστή την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες.
 • πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • να ενημερώσετε ή να διορθώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία.
 • τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (εκτός εάν αυτή η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων είναι αντίθετη με τις διατάξεις αυτού του άρθρου και τα νόμιμα συμφέροντα της Alensa s.r.o.).
 • να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.
 • να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το χειρισμό ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: GDPR@alensa.eu, ή να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

7. Cookies

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να κάνει τη σελίδα μας σχετική, ενδιαφέρουσα και φιλική προς το χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, στο smartphone ή σε άλλη συσκευή και χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας.

Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • να θυμάστε τα στοιχεία σύνδεσης σας.
 • για την καλή λειτουργία του καλαθιού αγορών.
 • να ανακαλύψετε το ιστορικό περιήγησής σας για να σας προσφέρουμε σχετικές προσφορές.
 • να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας με επισκέψεις παρακολούθησης, δραστηριότητα και διάφορες λειτουργίες στον ιστότοπο.

Ορισμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια από τρίτους και αυτά τα cookies τρίτων υποστηρίζουν άμεσα τις διαφημιστικές μας δραστηριότητες. Για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με προϊόντα που αγοράζονται στον ιστότοπό μας ενδέχεται να εμφανίζονται από διαφημιστικό οργανισμό ως μέρος της προβολής και προσαρμογής των διαφημίσεων banner στο διαδίκτυο στον επιλεγμένο ιστότοπό σας. Ωστόσο,δεν μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά από αυτά τα δεδομένα.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας μπορούν να χωριστούν σε δύο βασικούς τύπους. Τα cookies περιόδου σύνδεσης διαγράφονται μόλις ολοκληρωθεί η επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας περισσότερο ή μέχρι να τα καταργήσετε με μη αυτόματο τρόπο (η περίοδος κατά την οποία ένα cookie έχει παραμείνει στη συσκευή σας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις του cookie και τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης). Τα cookies μπορούν επίσης να διαχωριστούν από τη λειτουργικότητα. Τα αναλυτικά cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών του ιστότοπού μας κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούν οι χρήστες. Τα cookies μετατροπής μας βοηθούν να αναλύσουμε την απόδοση διαφόρων καναλιών πωλήσεων. τα cookies παρακολούθησης, τα οποία, σε συνδυασμό με τα cookies μετατροπής, μας βοηθούν να αναλύσουμε την απόδοση διαφόρων καναλιών πωλήσεων. τα cookies επαναληπτικού μάρκετινγκ μας επιτρέπουν να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο των διαφημίσεων και τη σωστή στόχευσή τους. και βασικά cookies, τα οποία είναι σημαντικά για τη λειτουργικότητα της βασικής ιστοσελίδας. Όλα τα cookies που χρησιμοποιούνται από αυτόν τον διακομιστή χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί cookies της ΕΕ.

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή, αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χάσετε όλες τις πληροφορίες που σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων προσαρμογής. Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet είναι ενημερωμένο και συμβουλευτείτε τη βοήθεια και τις οδηγίες που παρέχονται από τον προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησης ιστού, αν δεν είστε σίγουροι πώς να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου.

Απόρριψη cookies

Η χρήση των cookies είναι μέρος του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies από προεπιλογή. Μπορείτε να απορρίψετε τα cookies χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή να τα περιορίσετε στους επιλεγμένους τύπους.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα περιήγησης και τον τρόπο ρύθμισης προτιμήσεων cookies στους ακόλουθους ιστότοπους ή σε άλλη τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησης στο Internet:

8. Συνδέσεις

Εμφανίζουμε περιεχόμενο που συνδέεται με ιστότοπους τρίτων. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές και το περιεχόμενο απορρήτου των ιστότοπων τρίτου μέρους. Αν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι φεύγετε από τη σελίδα μας και ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε δεν θα καλύπτονται πλέον από αυτήν την πολιτική. Διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των εταιρειών για να δείτε πώς συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία.

9. Ασφάλεια Δεδομένων

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς, οπότε έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα φυσικά, ηλεκτρονικά και διαχειριστικά μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου γίνεται με δική σας ευθύνη. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαθέτει SSL πρωτόκολλο με μέγεθος κλειδιού RSA (2048 Bits)

10. Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Οποιεσδήποτε αλλαγές στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα είναι διαθέσιμες σε αυτή τη σελίδα. Παρακολουθούμε τακτικά τη συμμόρφωσή μας με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ιδίως προκειμένου να συμμορφώνεται με τους νέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

11. Επικοινωνήστε μαζί μας

Σε περίπτωση οποιονδήποτε ερωτημάτων ή αιτημάτων σχετικά με αυτήν την πολιτική, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών που αναφέρεται παρακάτω ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: gdpr@alensa.eu.

Εξυπηρέτηση πελατών:
+30 2111983691
info@alensa.gr

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:
Andrea Ornsteinova
dpo@alensa.eu

12. Αποτελεσματικότητα

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει από τις 20.05.2018.

13.Κώδικας Δεοντολογίας

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας .